1. Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de Cliënt en Hervitas gesloten
behandelovereenkomst.
1.2 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van
kracht.
1.3 Afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.

 

2. De overeenkomst

2.1 Een overeenkomst tussen Cliënt en Hervitas komt tot stand nadat Cliënt en een bevoegde medewerker van Hervitas
de behandelovereenkomst voor akkoord heeft getekend. De algemene voorwaarden maken een integraal onderdeel uit
van de overeenkomst en zijn hiermee dan ook akkoord verklaard. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode
van de duur van de behandeling.
2.2 In het geval de feitelijke behandeling eerder is begonnen dan de ondertekening van de overeenkomst, geldt de
daadwerkelijke begindatum als ingangsdatum van de overeenkomst.
2.3 In het Behandelplan leggen Hervitas en Cliënt de overeengekomen behandeling vast.

 

3. Beëindiging en opzegging

3.1 De overeenkomst eindigt door:
a. afronding van de met Cliënt overeengekomen behandeling;
b. het overlijden van Cliënt;
c. opzegging in de zin van dit artikel;
d. ontbinding door rechterlijke tussenkomst;
e. met instemming van beide partijen;
f. in het geval van surseance van betaling, toepasselijk verklaring van de WSNP of faillissement van Cliënt of Hervitas.
3.2 De Behandelovereenkomst kan te allen tijde door Cliënt schriftelijk opgezegd worden. Cliënt verplicht zich Hervitas
hiervan tijdig in kennis te stellen en de opzegging te motiveren alsmede een schriftelijke verklaring te ondertekenen in
het geval Cliënt tegen het advies van Hervitas een behandeling beëindigt.
3.3 Hervitas kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting
van de behandeling in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval, doch niet
beperkt tot, verstaan dat:
a. Cliënt zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft en Cliënt na daarop te zijn aangesproken, zijn gedrag niet
verandert.;
b. Cliënt weigert zijn medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de
overeenkomst;
c. Cliënt gedragingen vertoont jegens medewerkers of Cliënten van Hervitas, waardoor voortzetting van zorgvuldige
behandeling of begeleiding ernstig wordt bemoeilijkt;
d. de omvang of zwaarte van de behandeling door een gewijzigde zorgvraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de
reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen;
e. gedurende de behandeling een periode van 28 dagen niets van Cliënt wordt vernomen;
3.4 Bij beëindiging van de overeenkomst neemt Hervitas voor zover dit mogelijk is een redelijke termijn in acht.
3.5 Indien de overeenkomst wordt opgezegd zijn eventuele vorderingen van Hervitas op Cliënt onmiddellijk opeisbaar;
Cliënt kan geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen; Hervitas is niet aansprakelijk voor de uit
opzegging voortvloeiende kosten of schade. Hervitas heeft te allen tijde het recht om de uit de opzegging
voortvloeiende schade te vorderen.

 

4. Opschorting

4.1 Hervitas behoudt zich het recht voor de verplichtingen aan de zijde van Hervitas geheel of gedeeltelijk op te
schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Hervitas ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven
te vrezen dat Cliënt zijn/haar verplichtingen niet, niet behoorlijk of slechts gedeeltelijk zal nakomen, onverminderd de
aan Hervitas uit de Wet voortvloeiende rechten.
4.2 Indien Hervitas de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de overeenkomst;
Cliënt kan in dat geval geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen; Hervitas is nimmer
aansprakelijk voor de uit opschorting voortvloeiende kosten of schade van Cliënt.

 

5. Wijziging

5.1 De overeenkomst kan worden gewijzigd indien tijdens de behandeling blijkt dat een wijziging van de voorgestelde
behandeling noodzakelijk of wenselijk is. Cliënt dient voor de wijziging toestemming te verlenen. Indien, als gevolg van deze wijziging, extra kosten aan de behandeling zijn verbonden, dienen deze vóór aanvang van de gewijzigde behandeling door Cliënt aan Hervitas te worden voldaan.

 

6. Verplichtingen van Cliënt

6.1 Cliënt is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die Hervitas in redelijkheid nodig heeft voor het goed
uitvoeren van de behandeling, tijdig aan Hervitas ter beschikking te stellen.
6.2 Cliënt is verplicht Hervitas direct te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de
behandeling van belang kunnen zijn.
6.3 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke
stukken.
6.4 Cliënt is verplicht alle door Hervitas gestelde verplichtingen, instructies en beperkingen in acht te nemen en de in
de ondertekende overeenkomst, het behandelplan en de Regels en Voorschriften gestelde verplichtingen en instructies
daadwerkelijk na te leven en te volgen.
6.5 Cliënt is verplicht gedurende de behandeling Hervitas op de hoogte te stellen van eventuele omstandigheden die
ertoe kunnen leiden dat een vertraging in de behandeling optreedt.

 

7. Dossiervorming, geheimhouding en privacy

7.1 Ten aanzien van alle informatie die Cliënt aan Hervitas en haar medewerkers heeft verstrekt, verplichten Hervitas
en haar medewerkers zich tot strikte geheimhouding.
7.2 Hervitas draagt zorg voor een Cliëntenadministratie en bewaart de gegevens en eventuele uitslagen van Cliënt in
een medisch dossier. Een verzoek om inzage in het eigen medisch dossier door Cliënt geschiedt door middel schriftelijk
verzoek per brief of e-mail naar fsteutel@hervitas.nl. Voor het vertrekken van inzage of een afschrift van het dossier,
dient cliënt zich te kunnen identificeren.
7.3 Voor het verstrekken van gegevens aan derden heeft Hervitas de uitdrukkelijke en gerichte toestemming van Cliënt
nodig.
7.4 Ten aanzien van informatie die andere Cliënten van Hervitas met Cliënt delen, verplicht Cliënt zich tot strikte
geheimhouding. Dit geldt ook voor informatie die buiten groepssessies wordt verstrekt.

 

8. Klachten en geschillen

8.1 Cliënt kan klachten over de behandeling mondeling en schriftelijk kenbaar maken.
8.2 In geval van klachten van Cliënt over de behandeling door een medewerker van Hervitas zal Cliënt zich in de eerste
plaats tot de desbetreffende medewerker wenden.
8.3 Indien het geschil tussen Cliënt en de desbetreffende medewerker van Hervitas blijft bestaan, zal de bestuurder
van Hervitas een poging doen te bemiddelen.
8.4 Wanneer deze bemiddeling niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing kan Cliënt zich schriftelijk
wenden tot de Klachtenfunctionaris.
8.5 Wanneer ook na bemiddeling van de klachtenfunctionaris de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan
cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie EZa.
8.6 De volledige klachten- en geschillenregeling is gepubliceerd op de website van Stichting Hervitas.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Cliënt is gehouden Hervitas in de gelegenheid te stellen een tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst
binnen een redelijke termijn voor rekening van Hervitas te herstellen.
9.2 Indien blijkt dat Hervitas tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij hiervoor slechts aansprakelijk
worden gesteld, indien sprake is van opzet of grove schuld.
9.3 De aansprakelijkheid van Hervitas is in alle gevallen en dus ongeacht de rechtsgrond beperkt tot ten hoogste het
bedrag dat Cliënt heeft betaald voor de overeengekomen behandeling.
9.4 Het bepaalde in artikel 9.2 is mede van toepassing op de door Hervitas ingeschakelde derden.
9.5 De aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade; Hervitas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte
schade en/of gevolgschade.
9.6 Hervitas is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of
handelingen van de Cliënt. De Cliënt vrijwaart Hervitas tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
9.7 Indien in de overeenkomst een advies is opgenomen tot medebehandeling door niet aan Hervitas verbonden
personen of instellingen kan Hervitas niet aansprakelijk worden gesteld voor het tekortschieten in de nakoming van de
verplichtingen van deze medebehandelaar.
9.8 Hervitas en haar medewerkers ondersteunen uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van Cliënt. Cliënt is te
allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen keuzes, gedrag en de consequenties daarvan. Hervitas en haar
medewerkers zijn niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten van Cliënt.
9.9 Hervitas kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, die Cliënt lijdt door
het gebruik van de website.

 

10. Betaling

10.1 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, is op de overeenkomst tussen Hervitas en Cliënt de in het
Behandelplan vermelde vergoeding van toepassing.
10.2 Cliënt is gehouden deze vergoeding voor aanvang van de behandeling te voldoen.
10.3 Is het verschuldigde bedrag niet voor aanvang van de behandeling voldaan, dan behoudt Hervitas zich het recht
voor niet tot behandeling over te gaan.

 

11. Consult

11.1 Onder een consult wordt verstaan ieder behandelmoment tussen Hervitas en Cliënt.
11.2 Ten aanzien van afspraken die binnen 24 uur van te voren worden geannuleerd, kan Cliënt kan geen beroep doen
op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen.
11.3 Cliënt dient op tijd op het consult aanwezig te zijn. Ook indien Cliënt na aanvang van het geplande consult
verschijnt, zal Hervitas de volledige consultprijs aan de Cliënt in rekening brengen, ook al heeft dat consult dan korter
geduurd dan afgesproken was.

 

12. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Cliënt of Hervitas
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Cliënt of Hervitas niet in staat is de verplichtingen na te komen.
12.2 Partijen schieten niet tekort in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, indien de tekortkoming
niet aan hen is te wijten en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
rekening van Cliënt of Hervitas komt.
12.3 Voor zowel Cliënt als Hervitas bestaat de mogelijkheid gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de
verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is Cliënt of
Hervitas gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Cliënt of Hervitas is dan niet verplicht tot vergoeding van schade.

 

13. Auteursrecht

13.1 Met betrekking tot de door of namens Hervitas uitgebrachte adviezen en/of publicaties berust het auteursrecht bij
Hervitas. De mede met advisering verband houdende stukken die door Cliënt aan Hervitas zijn overhandigd, blijven
eigendom van Cliënt.
13.2 Cliënt verbindt zich de door of namens Hervitas uitgebrachte adviezen en/of publicaties niet aan derden ter inzage
te geven dan na voorafgaande toestemming van Hervitas, tenzij er sprake is van het naleven van een wettelijk
voorschrift.
13.3 Hervitas publiceert over in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden of diensten alleen met
toestemming van Cliënt.

 

14. Toepasselijk recht

14.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene en/of bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze
algemene en/of bijzondere voorwaarden, worden beheerst door het Nederlands recht.
14.2 Geschillen naar aanleiding van deze algemene en/of bijzondere voorwaarden en de overeenkomsten die op deze
voorwaarden zijn gebaseerd, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Hervitas
statutair is gevestigd tenzij de Wet dwingendrechtelijk een andere bevoegde rechter aanwijst.
14.3 In afwijking van het gesteld in artikel 14.2 kunnen Hervitas en Cliënt overeenkomen dat voorafgaand aan de
behandeling van een geschil eerst getracht wordt om middels mediation, onder begeleiding van een door het
Nederlands Mediation Instituut gecertificeerde mediator, een oplossing voor het gerezen geschil te vinden.

 

15. Slot

15.1 Deze algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden treden in werking op 1 januari 2018.
15.2 Deze algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden kunnen worden aangehaald als: ‘Algemene Voorwaarden
Hervitas’.