Ons behandelprogramma

Doel

Wij behandelen personen van 18 jaar met een gokverslaving of gameverslaving. Het belangrijkste doel van behandeling is volledige abstinentie. Het secundaire doel is de verbetering van kwaliteit van leven van de cliënt.

Tijdsduur

Onze behandeling duurt 3 weken en bestaat uit een groepsbehandeling, gecombineerd met een individuele behandeling (eventueel ook voor co-morbide stoornissen, zoals trauma, PTSS en AD(H)D.

Gebruikte methoden

Onze behandeling is specifiek ontwikkeld voor een game- en/of gokverslaving. We maken gebruik van verschillende behandelmethoden en kiezen die methode(s) waarvan wij de beste resultaten bij de cliënt verwachten. Voorbeelden: Kortdurende psychodynamische therapie (KPT), De Community Reinforcement Approach (CRA), Motiverende gespreksvoering (MVG) en Cognitieve Gedragstherapie (CTG).

Uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht blijkt dat 80% van onze cliënten in herstel komt.

Directe omgeving/naasten

Wij betrekken bewust de directe omgeving/naasten van de cliënt bij de behandeling. Zij kunnen iedere donderdagmiddag samen met de cliënt therapie bij ons volgen.

Nazorg

Cliënten kunnen gebruik maken van ons nazorgprogramma en de nazorgavonden op maandag bezoeken. Hier is altijd begeleiding van een therapeut en/of ervaringsdeskundige.

Ons team

We hebben een uitgebreid team met daarin allerlei specialisten, zoals:

 • Psychiater
 • Klinisch psycholoog
 • Verslavingsarts (KNMG geregistreerd)
 • GZ-psychologen
 • Psychologen
 • GGZ-agogen

Wie komt niet in aanmerking?

Om onze behandeling zo effectief mogelijk te maken en een veilige omgeving voor alle deelnemers te creëren, komen cliënten die voldoen aan een van de onderstaande criteria niet in aanmerking voor onze behandeling.

 • Ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA)
 • Ernstige stemmingsstoornis, zoals een bipolaire stoornis en niet adequaat ingesteld op medicatie
 • Actieve middelenverslaving: gebruik psychoactieve middelen zonder wens dit gedurende behandeltraject te willen/ kunnen staken
 • Cognitieve stoornissen (dementie, korsakov, ernstig niet aangeboren hersenletsel) en ernstige functiestoornissen. Maar ook cognitieve beperking: cliënten met een IQ onder de 80 (licht verstandelijk beperkt).
 • Vrijheid beperkende juridische problemen of het uitzicht hierop: Wet zorg en dwang (Wzd) of Wet verplichte ggz (Wvggz).
 • Cliënten die zich niet voldoende verstaanbaar kunnen maken in het Nederlands in woord en geschrift (laaggeletterdheid in de Nederlandse taal, dan wel analfabetisme)
 • Ernstige somatische, dan wel somatoforme stoornis, die de patiënt weerhoudt van het goed kunnen volgen van de behandeling en/of waar medisch specialistische aandacht voor nodig is. Denk aan eetstoornis met lage BMI of slecht ingestelde diabetes mellitus.
 • Ernstige vormen van disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen zoals bijvoorbeeld agressieregulatie stoornis.

Komt uw patiënt/cliënt wel in aanmerking? Dan kunt u naar ons verwijzen. De gemiddelde wachttijd is meestal niet langer dan een week.

Verwijzen

Als verwijzer kunt u uw patiënt/cliënt makkelijk en eenvoudig doorverwijzen via Zorgdomein. U kunt ons vinden via onze AGB-code: 22220997.

U kunt uw patiënt ook met een verwijsbrief naar ons verwijzen. Deze verwijsbrief kunt u sturen naar info@hervitas.nl
Zodra u een patiënt verwijst naar ons, nemen wij de verslavingszorg van u over. Wij informeren u bij de start van de behandeling en aan het eind van de behandeling. U krijgt dan een uitgebreide eindbrief van onze arts met hierin informatie over de gevolgde behandeling en onze observaties. Als het van toepassing is, ontvangt u ook een advies voor een eventuele vervolgbehandeling bij een andere zorginstelling.

Na de doorverwijzing

Na de doorverwijzing plannen wij zo snel mogelijk een intake in. De cliënt krijgt een gesprek met een therapeut en een psychiater/verslavingsarts. Wanneer wij cliënt in zorg kunnen nemen wordt dit ter plekke medegedeeld. De cliënt gaat direct door naar de casemanager en tekent dan onder andere de behandelovereenkomst. Vervolgens wordt de cliënt ingedeeld in de eerstvolgende groep die start met de behandeling.

Meer informatie of overleg?

Verwijzers zoals u vervullen een belangrijke rol in de keten. Daarom werken wij graag nauw met u samen. Heeft u vragen over verslaving, de verwijsbrief, wachtlijst of iets anders? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op
030 – 21 02 641 of via email: info@hervitas.nl.