Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

1. Algemene informatie

2. Gegevens ggz-aanbieder

Naam instelling: Hervitas
Hoofd postadres straat en huisnummer:  Valckenboschlaan 1, 3707CM te Zeist
Website: www.hervitas.nl
KvK nummer: 69997128

AGB-code(s): 22220997

3. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt

Naam: Fred Steutel
E-mailadres: fsteutel@acantis.nl

Telefoonnummer: 06-53182965

4. Onze locatie vindt u hier: www.hervitas.nl/contact

5. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk:

Hervitas is een gespecialiseerde GGZ instelling. Wij bieden een ambulante behandeling voor verslavingsproblematiek, waarbij wij gespecialiseerd zijn in game- en gokverslaving. (Andere gespecificeerde disruptieve impulsbeheersings- of andere gedragsstoornissen).

Onze cliënten bieden wij een behandelvorm die zo goed mogelijk voldoet aan de hulpvraag en hulpbehoefte van de cliënt. Afhankelijk van het toestandsbeeld, de lijdensdruk, uitkomst van het psychiatrisch onderzoek en de omgevingsfactoren van de cliënt, wordt in overleg met de cliënt een passende behandelvorm aangeboden. En zo nodig farmacotherapie geïndiceerd en gemonitord door de psychiater.

De behandelvorm bestaat uit een groeps- en individuele behandeling en kent een duur van 3 weken. Wij verwachten dat cliënten bereid zijn actief deel te nemen en gemotiveerd zijn te werken aan volledige abstinentie van hun verslaving. Tijdens de behandeling kunnen de volgende therapievormen aan bod komen:

– Cognitieve gedragstherapie
– Psychodynamische psychotherapie
– Analytische psychotherapie
– Farmacotherapie
– Psychomotore therapie
– Systeem therapie
– Kortdurende Psychodynamische Therapie (KPT)
– Psycho-educatie/leefstijl
– Focusgroep
– Narratieve groep/ existentiële thema’s
– Terugvalpreventiegroep
– Herstelgerichte nazorggroep

De behandelprogramma’s zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven en het vergroten van de coping strategieën

5. Hervitas biedt gespecialiseerde-gg

6. Verslavingszorg

Als regiebehandelaar kan een psychiater, klinisch psycholoog, verslavingsarts KNMG en een GZ-psycholoog optreden.

7. Behandelsetting gespecialiseerde GGZ:

Cliënten met verslavingsproblematiek kunnen bij Hervitas terecht waarbij cliënten met een game- en/of gokverslaving tot de doelgroep behoren. Het ambulante dag behandelprogramma duurt drie weken en start 2 weken lang iedere werkdag om 09.00 uur en eindigt om 17.00 uur op onze locatie. De derde week is ingevuld met een ehealth programma. Als regiebehandelaar kan een psychiater, klinisch psycholoog, verslavingsarts KNMG en een GZ-psycholoog optreden.

8. Structurele samenwerkingspartners

Hervitas werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten/cliënten/patiëntenzorg samen met de volgende partners:

– Huisartsen, in de functie van verwijzers en/of ondersteunend bij farmacotherapie
– Zelfstandige psychiaters voor verwijzen over en weer
– Stichting Naasten, samenwerken met betrekking tot het naasten en/of familieprogramma
– Zelfhulporganisatie AGOG (AGOG hecht eraan te vermelden dat zij volkomen onafhankelijk opereert). II. Organisatie van de zorg.

9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen

Hervitas ziet er als volgt op toe dat:

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn: Hervitas streeft er naar dat zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn met het bieden van deskundige en professionele behandelingen.

Voordat behandelaren worden ingezet bij de zorgverlening worden diploma’s en beroepskwalificaties geverifieerd en een kopie opgenomen in dossier.

Tevens zal een kopie van de BIG-registratie of AGB-registratie hierin worden opgenomen. Bovendien zal een bewijs van goed gedrag (een VOG) in het dossier opgenomen worden.

9b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
Hervitas heeft haar zorgaanbod ontwikkeld, in samenwerking met het  multidisciplinaire behandelteam, op basis van een uitgebreid behandelprogramma waarbij gebruik wordt gemaakt van cognitieve gedragstherapie en psycho-educatie. Beide behandeltechnieken worden zowel tijdens de groeps- als de individuele behandeling ingezet.

Er wordt gewerkt wordt in een kleine setting waarbij continu overleg en afstemming is tussen de behandelaren. Betrokken behandelaren overleggen daarnaast in MDO. Bij (vermoeden van) disfunctioneren hanteren we een interne regeling Disfunctioneren. Hervitas volgt de publicaties van onder andere NZA en past daar waar nodig de programma’s en protocollen aan. Uitgangspunt hierbij is de zorg brede Governance code; het werken volgens zorgpaden en adequate tijdregistratie teneinde doelmatige en efficiënte zorg te verlenen.

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
Hervitas vindt het van belang dat de zorgverleners die voor ons werkzaam zijn hun deskundigheid niet alleen op peil houden en zo nodig uitbreiden. Professionals moeten er zelf voor zorgen dat zij geregistreerd blijven in voor hen geldende registers. Bijvoorbeeld het BIG-register of een vergelijkbaar erkend register. Er wordt periodiek gecontroleerd of zorgprofessionals aan hun registratieverplichtingen voldoen.

10. Samenwerking

10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

10b. Indien de organisatie gespecialiseerde-ggz levert:
Binnen Hervitas is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld: Binnen Hervitas werken onze zorgprofessionals zelfstandig, binnen de grenzen van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Desalniettemin is er sprake van een multidisciplinaire samenwerking bij iedere behandelvorm die aangeboden wordt. Tijdens verschillende momenten gedurende het gehele behandeltraject vinden er multidisciplinaire overleggen plaats. Na afronding van de intakeprocedure vindt het multidisciplinaire indicatieoverleg plaats.

Hier zal een advies voor behandeling afgegeven worden welke gestaafd is aan de verwijscriteria voor specialistische behandeling. Gedurende de behandeling vindt er wekelijks een multidisciplinair overleg plaats om de behandeling van de cliënt en diens voortgang te evalueren en aan de hand van het behandelplan zo nodig de behandeldoelen bij te stellen. Tussentijds kan er ook multidisciplinair overleg plaatsvinden tussen de regiebehandelaar en de persoonlijk begeleider van cliënt indien er zich tijdens de behandeling specifieke vraagstukken of crisissituaties voordoen. De multidisciplinaire overleggen worden geregistreerd in het elektronisch patiëntendossier en behandelplan van cliënt en voorzien van verslaglegging.

10c. Hervitas hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon: Tijdens de multidisciplinaire behandelplanbespreking is het op- of afschalen van de zorgverlening dan wel behandelvorm een vast onderdeel. Er wordt ook met cliënt geëvalueerd of de aangeboden behandelvorm nog steeds passend is bij de hulpvraag van cliënt, of dat er bijvoorbeeld bij een terugval gekeken moet worden of de behandeling dient te worden opgeschaald of zelfs beëindigd dient te worden. Indien de behandeling wordt bijgesteld wordt het behandelplan in overleg met cliënt aangepast en opnieuw door cliënt ondertekend.

10d. Binnen Hervitas geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure: Binnen Hervitas werken onze zorgprofessionals zelfstandig, binnen de grenzen van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Door de regelmatige overleggen tussen de zorgverleners (zie hierboven beschreven) worden geschillen voorkomen. Mocht er in de toekomst toch een onoverbrugbaar verschil van mening ontstaan, dan is de eerste geneeskundige degene die het uiteindelijke behandelbeleid bepaalt.

11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar: Ja

11d. Hervitas levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark ggz (SBG) op geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking: Ja

12. Klachten en geschillenregeling

12a. Patiënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij de klachtencommissie zoals vermeld op de website De klachtenregeling is te vinden op: www.hervitas.nl

12b. Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij

Geschillencommissie EZ
Zusterplein 22
3702 CB Zeist
Tel: +31 (0) 30 697 0817
info@geschillencommissie-eza.nl

III. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in deze instelling doorloopt13. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).

De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose. Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.hervitas.nl

14. Aanmelding en intake

14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Aanmelding voor ons behandelprogramma kan via telefoon, website of e-mail. De cliënt dient in het bezit te zijn van een geldige verwijsbrief en actueel medicatieoverzicht van de huisarts of medisch specialist. De intake zal worden ingepland door het secretariaat. Voordat het intakegesprek kan plaatsvinden controleren wij de identiteit van de cliënt aan de hand van legitimatiebewijs en vragen de volgende documenten aan te leveren of te  ondertekenen:
– verwijsbrief
– medische toestemmingsverklaring voor het uitwisselen van informatie met huisarts en/of eventuele andere verwijzers
– akte van cessie indien van toepassing
– ondertekening consent verplicht eigen risico
Tijdens het intakegesprek is er een gesprek met een regiebehandelaar en vervolgens een gesprek met een therapeut. Middels triage wordt er een heldere screening uitgevoerd. Vanuit het multidisciplinaire indicatieoverleg, welke plaatsvindt aan het einde van de intakeprocedure, zal een advies voor behandeling afgegeven worden welke gestaafd is aan de verwijscriteria voor specialistische behandeling. De regiebehandelaar zit het MDO voor en is verantwoordelijk voor de vaststelling van de diagnose. Het behandeladvies zal aan de cliënt worden voorgelegd en indien deze akkoord gaat kan de behandelovereenkomst worden ondertekend en de behandeling worden gestart.

14b. Binnen Hervitas wordt de patiënt/cliënt terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien Hervitas geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt: Ja

15. Diagnose

Beschrijf hoe de intake en diagnose binnen Hervitas is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, wie is in de intakefase de regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar indien deze wel/niet zelf de diagnose stelt): Wanneer een cliënt zich aanmeldt dan wordt nagegaan wat de wensen van betrokkene zijn en in hoeverre Hervitas hierbij kan helpen. Er wordt uitleg gegeven over de aard van de behandeling en de daaraan verbonden kosten. Deze informatie is overigens ook op de website te vinden. Indien de cliënt dat wenst kan er een oriënterend gesprek gepland worden waarin uitgebreider gesproken kan worden.

Vervolgens kan er een afspraak voor een intake gepland worden. Wij streven er naar dit binnen 1 week te laten plaats vinden. De cliënt krijgt een bevestiging van deze afspraak per e-mail. In dit bericht wordt het belang van de aanwezigheid van een “belangrijke andere” (partner, ouder, vriend) bij de intake benadrukt. De intakeprocedure bestaat uit een gesprek met één van onze therapeuten én aansluitend een gesprek met een psychiater/regiebehandelaar.

In samenspraak met deze twee functionarissen (MDO) wordt een diagnose en een DSM-V classificatie vast gesteld. Direct aansluitend krijgt de patiënt een advies, dat bestaat uit onze overwegingen betreffende diagnose en geïndiceerde behandeling. Dit advies baseren wij mede op de beslisboom (triage) van “Resultaten Scoren”. Als ondersteuning daarbij worden de ROM-instrumenten MATE en MANSA afgenomen. Tijdens het adviesgesprek is de “belangrijke andere” aanwezig.

16. Behandeling

16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en

betrokkenheid van patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol multidisciplinair team): Het behandelplan wordt bij aanvang van de behandeling opgesteld en voor akkoord getekend door de cliënt. Bij verschillende levensgebieden worden doelen opgesteld en acties daaraan verbonden, welke tijdens multidisciplinaire overleggen en tijdens individuele-gesprekken tussen cliënt en de persoonlijk begeleider worden geëvalueerd. Gedurende het behandelproces kunnen de doelen zoals beschreven in het behandelplan worden bijgesteld. Dit kan naar aanleiding van een specifieke zorgbehoefte van de cliënt of een advies vanuit het multidisciplinair behandelteam/mede behandelaren. Het behandelplan is een procesbeschrijving van de behandeling van de cliënt en een, individuele vertaling van het zorgprogramma.

16b. Het aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars): De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor de behandeling en het medisch dossier van de cliënt. De therapeut coördineert het zorgproces en is aanspreekpunt voor cliënt, diens naasten of de wettelijk vertegenwoordiger. De regiebehandelaar draagt zorg voor de opstelling, uitvoering en eventuele bijstelling van het behandelplan. Volgens de eisen van het Kwaliteitsstatuut moet de regiebehandelaar met wie intake plaatsvond het eerste aanspreekpunt zijn tussen intake en start van de behandeling. In het behandelplan wordt bepaald wie tijdens de behandeling de regiebehandelaar blijft/wordt. Bij Hervitas is in de praktijk het eerste aanspreekpunt de ‘therapeut’ of ‘persoonlijk begeleider’ (16a) op de website ‘counselor’ genoemd.

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Hervitas als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Tijdens deelname aan ons behandelprogramma’s is het van belang om de continuïteit van de behandeling voor de cliënt te bewaken. De therapeut ziet de cliënt frequent voor een individueel gesprek. Hierbij worden de behandeling en het psychisch functioneren van de cliënt geëvalueerd, waarbij de doelen zoals geformuleerd in het behandelplan centraal staan. Zo kunnen doelen voor de cliënt aangepast worden en kan er zorg op maat aangeboden worden. Naast deze individuele gesprekken komt het multidisciplinaire behandelteam regelmatig samen voor een behandelbespreking, waarin de voortgang van cliënten besproken wordt. De regiebehandelaar zit het MDO voor en besluit zo nodig tot aanpassen of beëindigen van het behandelplan.

16.d Binnen Hervitas evalueert de regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie): De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor een goede en tijdige evaluatie van de voortgang van de behandeling. Hierbij wordt niet alleen de voortgang maar ook de behandeldoelen van cliënt geëvalueerd alsmede de hulpvraag en zorgbehoefte van cliënt. Dit gebeurt tijdens enerzijds continu in de afstemming met behandelaren tussen de sessies door, in het MDO en tijdens individuele gesprekken met regiebehandelaar op ten minste moment X. Extra gesprekken kunnen altijd op initiatief van de regiebehandelaar of patiënt zelf worden gevoerd als één van beide daartoe aanleiding ziet.  Er wordt gekeken of de behandelvorm nog passend is en of er bij het afronden van de van de behandeling een resterende hulpvraag is. Effectiviteit van de behandeling wordt tevens gemeten door middel van ROM (Mansa).

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Hervitas op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe): Voor het meten van patiënttevredenheid maken we gebruik van de CQI-vragenlijst. Deze meting zal jaarlijks plaatsvinden.

17. Afsluiting/nazorg

17a. De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwijzer of anderen): Aan het einde van de behandeling wordt er een eindbrief opgesteld met daarin het beloop van de behandeling, de DSM-classificaties, eventuele medicatie en de conclusie. Wanneer er indicatie is voor verdere behandeling elders, wordt er in overleg met de cliënt een verwijsbrief opgesteld door de therapeut en de regiebehandelaar. In de eindbrief aan de huisarts wordt vermeld waarnaar de patiënt wordt doorverwezen. Wanneer de patiënt geen toestemming geeft tot overleg met de huisarts, wordt er geen uitgebreide brief naar de huisarts verzonden.

17b. Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling sprake is van crisis of terugval: Na afronding van de behandeling kunnen cliënten en hun naasten in geval van crisis of terugval telefonisch contact opnemen. Mocht er indicatie zijn voor vervolgbehandeling, dan kan er een gesprek worden gepland met de therapeut en/of regiebehandelaar.

IV. Ondertekening
Naam bestuurder van Hervitas: de heer F. P. Steutel
Plaats: Zeist
Datum: 5-3-2019
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Ja Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe:
  • Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of ander keurmerk);
  • Een kopie van de overeenkomst met SBG voor aanlevering van ROM-gegevens;
  •  Zijn algemene leveringsvoorwaarden;
  •  Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is opgenomen.