Privacy verklaring

PRIVACYBELEID HERVITAS

Hervitas is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacy beleid is van toepassing op de gegevensverwerking door Hervitas, waaronder de website. Hervitas respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld

WELKE GEGEVENS WORDEN DOOR HERVITAS VERWERKT?

Persoonsgegevens:

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die direct of indirect herleidbaar is tot een persoon. Denk daarbij aan: naam, adres, burgerservicenummer, telefoonnummer, informatie over uw gezondheid en psychische klachten en verzekeringsgegevens.

Waarom gegevensverwerking?

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen, hebben wij nodig om aan u de door u gevraagde zorg te kunnen bieden, om ons te verantwoorden over de kosten (zorgverzekeraar) en om ons te verantwoorden over de inhoud van de zorg (o.a. inspectie Gezondheidszorg en Jeugd).

Wettelijke grondslag:

De gegevens die wij verwerken hebben altijd een wettelijke grondslag. Dit kan zijn:

1. overeenkomst Noodzakelijk voor uitvoering van uw behandelovereenkomst
2. wettelijke verplichting Wettelijke verplichting die op de kliniek rust  (WGBO, Zvw)
3. behartiging van gerechtvaardigd belang Gerechtvaardigd belang van Hervitas in kader van efficiënte bedrijfsvoering en kwaliteitsdoeleinden.
4. toestemming betrokkene Vrij gegeven, ondubbelzinnig en specifiek.

Hervitas houdt voor iedere cliënt een elektronisch cliëntdossier bij. Alles wat u met een behandelaar bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Uw behandelaar bespreekt uw situatie alleen met het behandelteam. Tijdens de intakeprocedure vragen we u wie geïnformeerd mag worden over uw behandeling.

Zonder uw toestemming verstrekken wij geen informatie over uw behandeling aan derden. Alleen op grond van wettelijke bepalingen mag een behandelaar hiervan afwijken.

Er zijn een paar (door de wet bepaalde) uitzonderingen op deze privacyregels:

 • De ziektekostenverzekeraar krijgt een beperkt aantal gegevens. Indien u uw diagnose niet kenbaar wil maken, kunt u gebruik maken van een speciale privacyverklaring. Vraag dit na bij uw behandelaar.
 • De inspectie voor de Gezondheidszorg heeft recht op geanonimiseerde gegevens als er een incident gemeld moet worden. Hervitas hanteert bij de omgang met incidenten de Gedragscode Openheid medische incidenten (GOMA)
 • Kwaliteitscontroles en incidentmeldingen. Deze gegevens worden alleen intern verwerkt.
 • Audits en kwaliteitsvisitaties – kwaliteitstoetsing waarbij door een aselecte steekproef een dossier kan worden beoordeeld op de kwaliteit van de zorg. Wij vragen hiervoor vooraf uw toestemming.
 • In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken moet worden, zoals bij suïcidegevaar of vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, handelt Hervitas conform de richtlijnen van de beroepsgroep en wettelijke regelingen, zoals de ‘Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ en de daaruit voortvloeiende kindcheck. In voorkomende gevallen vraagt Hervitas het controleplan op bij de zorgverzekeraar.

WAAR EN HOELANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS OPGESLAGEN?

Uw elektronisch dossier wordt veilig opgeslagen op het gesloten netwerk van Hervitas. Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw elektronische dossier te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijzing en vernietiging. De leverancier en het elektronisch cliëntendossier voldoet aan de beveiligingseisen conform de NEN 7510/ISO 27001.

Wanneer wij gebruik maken van een derde partij om voor ons uw gegevens te verwerken, stellen we een verwerkersovereenkomst op zodat dezelfde beveiligingscriteria gelden voor uw gegevens.

Het medisch dossier wordt bewaard conform de wettelijke termijn van 20 jaar of zoveel langer voor zover uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van die gegevens te voorkomen.

Naast de reguliere beschermingsmaatregelen die voor al uw persoonsgegevens gelden, worden gevoelige persoonsgegevens versleuteld verzonden, zodat een onbevoegde derde geen kennis kan nemen van die gegevens.

WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN UW GEGEVENS

U hebt, binnen de termijn van wettelijke bewaarplicht, recht op inzage en op een afschrift van uw cliëntendossier. U kunt hierom verzoeken bij uw regiebehandelaar.

Als u dit schriftelijk doet, dan vragen wij u, om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Verder heeft u krachtens de wet recht op correctie indien opgenomen feitelijke gegevens niet kloppen. Ten slotte kunt u een verzoek tot vernietiging van uw dossier bij de regiebehandelaar indienen. Hervitas kan dit laatste met redenen omkleed weigeren. Een verzoek tot vernietiging moet altijd schriftelijk worden ingediend. Ook dan is een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Hervitas zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

CONTACT

Hervitas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens op de niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op via info@hervitas.nl.

Als u van mening bent dat Hervitas niet zorgvuldig met uw gegevens omgaat, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

BELEID WEBSITE

U kunt cookies uitzetten. Dit doet u in uw internetbrowser. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Cookies van Google Analytics:

Voor onze website maken we gebruik van de webanalyse-service van Google om te meten hoe de site wordt bezocht en gebruikt. Met deze informatie kunnen we de website optimaliseren.

Als men Google Analytics inzet, plaatst Google vanaf deze site cookies bij de bezoeker om zo de benodigde informatie te kunnen vergaren. Deze cookies worden anoniem opgeslagen en er kan geen persoonlijk profiel uit worden opgemaakt. In de cookiewet is vastgelegd dat voor gebruik van Google Analytics geen toestemming nodig is van de bezoeker van de website omdat deze dienst geen of geringe inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer.

KLIKGEDRAG

Op de website van Hervitas worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met behulp van Google Analytics. Bezoekers worden niet geïdentificeerd, we anonimiseren alle statistische gegevens, door het verwijderen van het laatste deel van uw IP-adres voordat statistische data wordt verwerkt. We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. De statische data wordt alleen ingezet voor eigen gebruik door website beheerders van Hervitas, we delen geen gegevens met Google zelf of andere diensten van Google en gebruiken de analytics cookies niet voor andere diensten.

Sociale media:

Wij maken gebruik van eigen sociale mediaknoppen die u de mogelijkheid geven om de social mediakanalen van Hervitas te bezoeken. Wij gebruiken géén tracking cookies in verband met uw privacy.

WIJZIGINGEN

Hervitas kan deze privacyverklaring tussentijds wijzigen. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie.

Laatste wijzigingsdatum:18 maart 2024

 

 

DISCLAIMER

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Hervitas is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

 

 • De Hervitas website geeft geen medisch advies of diagnose maar is bedoeld voor achtergrondinformatie over game- en gokverslaving en de behandeling hiervan. Bij psychische klachten raden wij aan om contact op te nemen met de huisarts.
 • Op de Hervitas website staan zelftesten. Aan de uitkomst van deze zelftesten kunnen geen rechten ontleend worden. Ze zijn indicatief, raadpleeg altijd de huisarts voor een verwijzing en/of een intakegesprek.
 • Namen van cliënten op deze Hervitas website zijn gefingeerd om de privacy te waarborgen.
 • Beelden op deze website zijn ter ondersteuning van de tekst. Personen op deze beelden zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en lijden niet per se aan enige vorm van verslaving.
 • De foto’s op deze website mogen niet hergebruikt worden.
 • De Hervitas website bevat verwijzingen naar andere websites buiten de invloedssfeer van Hervitas. Hervitas is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.